DE ROP & LEROY, Geassocieerde notarissen te Maldegem

 

DE ROP & LEROY

Geassocieerde notarissen te Maldegem

In de regelingsakte dienen de echtgenoten minstens de volgende regelingen op te nemen:

 
  • de vermelding van de verblijfplaats van beide echtgenoten gedurende de procedure;
  • de afspraken over de minderjarige kinderen, hun goederen en het persoonlijk contact met hen en dit zowel gedurende de procedure als na de echtscheiding.

Wat betreft de huisvesting van de kinderen:

Ouders moeten nauwkeurig het verblijf van hun kind(eren) vastleggen:

  • ofwel afwisselend bij hen beide: bijvoorbeeld een week-week regeling of een week-weekeinde regeling;
  • ofwel exclusief verblijf bij één van hen met recht op persoonlijk contact voor de andere ouder.

Ook de verblijfsregeling voor de vakantieperiodes wordt nauwkeurig in de akte opgenomen.

 

Wat betreft het ouderlijk gezag over de kinderen:

De wet kent als uitgangspositie het systeem van de gezamenlijke uitoefening van de bevoegdheden van het ouderlijk gezag, zijnde het beheer over de persoon en de goederen van de minderjarige.

De uitoefening van het ouderlijk gezag kan ook worden opgedragen aan één van de ouders.

De andere ouder behoudt dan het recht op persoonlijk contact met de kinderen en kan zich in voorkomend geval in het belang van de kinderen tot de jeugdrechtbank wenden.

 

Wat betreft de alimentatieregeling voor de kinderen:

De ouders moeten afspraken maken over de bijdrage van elk van beide in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van hun kinderen.
De bijdrage wordt bij voorkeur per kind bepaald.
De ouders bepalen het bedrag van de bijdrage, hoelang de bijdrage verschuldigd blijft, de eventuele verhoging op een bepaalde leeftijd, de eventuele indexatie en de bijzondere tussenkomst in de kosten voor een aantal bijzondere aangelegenheden zoals school- en studiekosten, medische kosten, enz.
Een juiste formulering zal latere betwistingen voorkomen.

  • de vermelding van het bedrag van de eventuele uitkering te betalen door de ene echtgenoot aan de andere, zowel gedurende de procedure als na de echtscheiding. De echtgenoten dienen de veranderlijkheid (indexatie, aanpassing bij werkonbekwaamheid van de uitkeringsgerechtigde) en de duur (einde bij het overlijden van de uitkeringsgerechtigde of uitkeringsplichtige, einde bij een nieuw huwelijk of het aangaan van een nieuwe relatie door de uitkeringsgerechtigde) uitdrukkelijk in de akte te bepalen. De bevoegde rechter kan nadien de regeling over de alimentatie tussen echtgenoten bij een latere beslissing hetzij verhogen, hetzij verminderen of zelfs afschaffen, tenzij uitdrukkelijk werd overeengekomen in de regelingsakte dat dit niet mogelijk zal zijn.